Řeky pro život měst

Tématem projektu „Řeky pro život měst“ je vytvoření koncepčního integrovaného přístupu k plánování obnovy vodních toků a navazujících ploch v·zastavěných územích měst, tak aby byly respektovány environmentální, sociální, kulturní, urbanistické a vodohospodářské hodnoty života měst.

Dosud bylo hlavním cílem převedení určitého průtoku a další funkce řeky byly opomíjeny. Chceme aby byly respektovány environmentální, sociální, kulturní, urbanistické a vodohospodářské hodnoty života měst. Pro dosažení těchto cílů je třeba zejména osvětově působit na širokou veřejnost a vytvářet tlak na politiky a další odpovědné osoby. Na základě integrovaného přístupu bude usilováno o rovnocenné naplnění tří základních okruhů ve využití řek a poříčních zón ve městech, a to:

obnovu samotných řek (revitalizace toku a jeho koryta) v·intravilánech měst,
zpřístupnění poříční zóny a pobřežních ploch pro obyvatele (rekreační, sportovní a kulturní využití území) a
protipovodňovou ochranu sídel (rozšíření a zkapacitnění koryta).

Prezentace konkrétních projektů
na stránce konference.