Kolik berou vedoucí odborů a další klíčové pozice v režii města?

Návod na zjištění platů vedoucích odborů a dalších klíčových pozic v režii města. (Podobně lze zjišťovat další informace o chodu města. Podrobnější informace zde.)

(Proč tento návod zveřejňujeme? Protože je rozšířený mýtus, že na městském úřadě se pracuje za malou mzdu a z toho důvodu se hlásí málo lidí na výběrová řízení – třeba na vedoucího odboru komunálních služeb.)

Žádost pošlete emailem na posta@zdarns.cz

Do předmětu zkopírujte: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – platy vybraných pracovníků MěÚ a p.o. města

Do těla zprávy zkopírujte text níže a doplňte pouze svoje nacionále a upravte datum. Ještě úplně dole upravte formální podpis:

JMÉNO PŘÍJMENÍ
datum narození: DD. MM. RRRR
trvalé bydliště: ulice číslo, 591 01 Žďár nad Sázavou (můžou podat i mimožďárští)
e-mail: vasemail@xxx.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou dne AKTUÁLNÍ DATUM

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací.

Souhrnnou hrubou mzdu (plat) za kalendářní rok 2015, včetně všech odměn, osobního ohodnocení, náhrad apod., u všech níže uvedených pozic zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou a příspěvkových organizací města Žďáru nad Sázavou.

 • tajemník městského úřadu
 • vedoucí odboru dopravy
 • vedoucí odboru finančního
 • vedoucí odboru komunálních služeb
 • vedoucí odboru majetkoprávního
 • vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu
 • vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
 • vedoucí odboru sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí
 • vedoucí odboru sociálního
 • vedoucí odboru stavebního
 • vedoucí odboru školství, kultury a sportu
 • vedoucí odboru životního prostředí
 • vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu
 • vedoucí oddělení informatiky
 • vedoucí organizační složky technická správa budov
 • vedoucí městské policie
 • vedoucí regionálního muzea
 • ředitel příspěvkové organizace Active
 • ředitel příspěvkové organizace Sportis
 • ředitel příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry
 • ředitel příspěvkové organizace Kultura Žďár
 • ředitel příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou
 • ředitel příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou
 • ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou
 • ředitel příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
 • ředitel příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
 • ředitel příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 • ředitel příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
 • ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dovoluji si Vás informovat, že podle § 5 odst. 3 zák. o svobodném přístupu k informacím máte zákonnou povinnost do 15 dní od poskytnutí informací na moji žádost tyto vyžádané informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zároveň se na Vás obracím s prosbou, aby tyto i jiné obdobné informace byly městem zveřejňovány automaticky dle ust. § 4 zák. o svobodném přístupu k informacím, tj. bez nutnosti o ně žádat. Za poskytnutí informací předem děkuji.

Dále Vás chci upozornit, že v souladu s § 8a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, máte povinnost poskytnout informace v anonymizované podobě, to znamená zejména odstranit z poskytnutých dokumentů jména a příjmení soukromých osob (vyjma základních údajů osob, kterým byly poskytnuty veřejné prostředky), data narození, rodná čísla, adresy trvalého bydliště, čísla účtu, čísla živnostenských oprávnění atp. Tedy veškeré informace, které se jeví v celkovém kontextu jako nadbytečné. Stejně tak máte povinnost dle § 9 zák. o svobodném přístupu k informacím v poskytnutých dokumentech anonymizovat v nich uvedená obchodní tajemství. Pakliže poskytnete údaje v neanonymizované podobě, dopouštíte se správního deliktu, za který Vám podle § 45a zák. o ochraně osobních údajů hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč.

S pozdravem

JMÉNO PŘÍJMENÍ v.r.